INFOLINKA: +420 318 677 294  (po-pá: 6:00-14:00)            info@profilisty.sk               

Ochrana osobných údajov - prehlásenie o ochrane súkromia

Firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a sNariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov čiže GDPR).

Kto je správcom osobných údajov

Správcom osobných údajov je firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. so sídlom v Kamyk nad Vltavou č. 132, 262 63 Kamýk nad Vltavou, IČO 27200019, registrovaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 103926. Firma je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Kedy sú vyžadované osobné údaje

Firma SPÁLENSKÝ - DREVENÉ LIŠTY s.r.o. na svojich webových stránkach zverejňuje informácie nielen o svojich produktoch a službách, ale aj základné údaje o spoločnosti a svoje kontakty. Všetky tieto informácie sú dostupné, bez toho aby sme po návštevníkoch stránok vyžadovali akékoľvek osobné údaje. Výnimku tvorí vstup do obchodného systému (e-shopu), ktorý je prístupný iba tým návštevníkom stránok, ktorí sú zaregistrovaní. V tomto prípade je po návštevníkoch pri vstupe do e-shopu vyžadované zadanie prístupových údajov, na základe ktorých sa overuje ich identita a povoľuje vstup.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Firma SPÁLENSKÝ - DREVENÉ LIŠTY s.r.o. zhromažďuje len bežné identifikačné a kontaktné údaje svojich zákazníkov, ako je meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail.

K akým účely osobné údaje využívame a spracovávame

Firma SPÁLENSKÝ - DREVENÉ LIŠTY s.r.o. spracúva osobné údaje bez nutného súhlasu klientov na základe splnenia zákonnej povinnosti, rokovania o zmluve a plnení zmluvy a z titulu oprávneného záujmu správcu dát (priamy marketing vlastných produktov, zasielanie obchodných oznámení). Osobné údaje sú spracované v elektronickej podobe pomocou prostriedkov výpočtovej techniky alebo v listinnej podobe.

Ako dlho získané údaje uchovávame

Osobné údaje uchovávame na základe platnej legislatívy. Zákaznícky profil po dobu troch rokov od posledného prihlásenia, vždy však najdlhšie do doby než zákazník sám požiada o vymazanie svojich dát z našej databázy.

Prečo požadujeme osobné údaje

Poskytnutie osobných údajov, rovnako ako uzavretie zmluvy s firmou SPÁLENSKÝ - DREVENÉ LIŠTY s.r.o. je dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností pri uzatvorení zmluvy na dodávku tovaru alebo poskytnutie služby a bez niektorých údajov firma nedokáže požadovanú dodávku tovaru alebo poskytnutie služby poskytnúť.

Ako zaisťujeme ochranu osobných údajov

Osobné údaje sú pod stálou fyzickú, elektronickú aj procedurálne kontrolou a firma SPÁLENSKÝ - DREVENÉ LIŠTY s.r.o. disponuje kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúce maximálnu ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádza do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinnosti, sú viazané zmluvné povinnosťou mlčanlivosti.

Komu poskytujeme a odovzdávame osobné údaje

Firma SPÁLENSKÝ - DREVENÉ LIŠTY s.r.o. prenáša osobné údaje štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená zákonom a ďalej pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu svojich práv.Firma môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. Spracovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje spracovateľa k rovnakej, miere ochrany údajov, akú poskytuje sám správca osobných údajov. Údaje tak môžu byť odovzdané dodávateľom zabezpečujúcim služby spočívajúce v rozosielanie pošty a doručovanie tovaru.

Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a prenos osobných údajov

V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutých osôb. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenosnosť vybraných osobných údajov priamo inému správcovi a právo požadovať opravu osobných údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie, pokiaľ však nie je nutné ďalej ich spracovávať pre splnenie právnych povinností alebo ak je ich potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať služby. Tieto práva môžete uplatniť osobne v sídle spoločnosti , písomne na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na adresu info@profilisty.sk . Opravu a aktualizáciu svojich osobných údajov môžete vykonať sami po prihlásení na svojom užívateľskom profile.

Aké máte možnosti pre obmedzenie spracovania a prenos osobných údajov

V prípade, kedy firma SPÁLENSKÝ - DREVENÉ LIŠTY s.r.o. spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, kedy dochádza k spracovaniu Vašich údajov na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu namietať. Každé takéto podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke pre spracovanie údajov na marketingové účely vyhovieme vždy, môžete ich ľahko uplatniť prostredníctvom správy na info@profilisty.sk

Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov

Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

    V Kamýku nad Vltavou dne 23. 5. 2018

    Tieto obchodné podmienky platia a sú účinné od 23. 5. 2018